Avaleht      Sisekoolitused      Andmekaitse
SISEKOOLITUS ANDMEKAITSEST
 
Õppepäeva teemasid käsitleme tuginedes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise /…/ kohta ja nimetatud määruse alusel (isikuandmete kaitse üldmäärus, otsekohalduva määrusena hakkas kehtima Eestis 25. maist 2018) ning 22.08.2018 meie Riigikogus menetlusse võetud isikuandmete kaitse seaduse (679 SE) eelnõule.

Sisekoolitus annab võimaluse paljudel ühe piirkonna ettevõtjatel ja lihtsalt teema vastu huvi tundvatel inimestel saada igapäevaeluks vajalikku teavet andmekaitse regulatsiooni kohta.


Peamiseks eesmärgiks on selgitada, mida uues andmekaitsemääruses kasutatud mõisted tähendavad ja mida määrus nii avaliku sektori kui ka eraettevõtete jaoks kaasa toob.


1.     Andmekaitsespetsialist – määramine ja ülesanded organisatsioonis

2.     Vastutav töötleja, volitatud töötleja

3.     Uus mõiste – andmete ülekandmise õigus

4.     Mõjuhinnang

5.     Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse

6.     Ülevaade andmetöötleja kohustustest

7.     Rikkumisteated ja nende menetlemine

8.     Trahvid määruse mittetäitmisel

9.     Praktilised soovitused ja juhised andmekaitsemääruse täitmiseks kokkuvõtlikult

10.  Osalejate küsimused


Sisekoolituse ajaline kestvus on 4 akadeemilist tundi ja maksumus kokku 720 eurot.

Osalejate arv koolitusel ei ole koolitaja poolt piiratud.


Huvi korral andmekaitseteemalise sisekoolituse vastu on oodatud Teie kontaktivõtt meilil oiguskoolitus@gmail.com või alloleval vormil. Seejärel täpsustame vastastikku sobivad tingimused – tellija soovid ning koolitaja võimalused.


##formID9ce7ce219c6a68a9a072493d39314f59end##